JAWA Retro Race


Fotografie z vydarenej akcie JAWA Retro Race. Výsledky budú v najbližšom čase zverejnené na http://www.auto-cross.sk/ Video z akcie si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=rKVDxvm3ODo

Pozvánka

Všetkých priaznivcov

Jawa retro race_bukovec3motocyklov JAWA

pozývame na stretnutie

dňa 5.4.2014 od 9,00  pred

obecným úradom.

 

 


Stretnutie dôchodcov – vianoce 2013


Fotografie zo stretnutia dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo 18.12.2013

Verejné obstarávanie rok 2014

Dátum zverejnenia zákazky: 22.01.2014

Predmet zákazky: Vymaľovanie Kultúrneho domu

Dátum zadania zákazky: 23.01.2014

Kontaktná osoba: Dušan Gavlas

tel: 034/6243920

mail: starosta@bukovec.eu

 

Poradové číslo 1.
Dátum zverejnenia zákazky 07.02.2014
Špecifikácia predmetu zákazky Vymaľovanie kultúrneho domu
CPV kód 45442100-8 (Maliarske a natieračské práce)
Termín dodania služby/prác do 15.03.2014
Lehota na predloženie ponuky 06.02.2014
Dátum zadania zákazky (uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom) 11.02.2014

Stolnotenisový turnaj


Fotografie zo stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce nájdete vo Fotogalérii.

Dotazník

Záleží vám na rozvoji našej obce? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispieť k jej napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našej obci, či blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitná vidiecka škola i materská škola? Využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o rozvoji obce a vyplňte nasledovný dotazník! Prispejete tak k tvorbe stratégie rozvoja našej obce i kopaničiarskeho regiónu na roky  2014  –  2020. Cieľom tohto krátkeho dotazníka je zmapovať potreby  a  predstavy  občanov,  neziskových  organizácii  i  podnikateľov  v  obci  a  následne  ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2021 do reality.

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji obce a Kopaničiarskeho regiónu, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení spoločného dokumentu – Spoločná cezhraničná stratégie udržateľného rozvoje Horňácka a Kopaníc pre roky 2014 – 2020. Stiahnite si dotazník, vyplňte ho a zašlite mailom alebo poštou na adresu obce.

Dotazník obcania obce


Informácia o odpredaji nehnuteľnosti

Obec Bukovec ponúka na odpredaj nasledovnú nehnuteľnosť v katastrálnom území obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a zmien.
Parcela č. 700/1 o výmere 3179 m2 – orná pôda Parcela č. 700/3 o výmere 51 524 m2 – orná pôda Parcela č. 531/1 o výmere 4 000 m2 – lesné pozemky v zmysle geometrického plánu Parcela č. 2482/1 o výmere 2 000 m2 – lesné pozemky v zmysle geometrického plánu.


Stolnotenisový turnaj

 P o z v á n k a

 na stolnotenisový turnaj

 7. ročník

 o putovný pohár starostu obce BUKOVEC

 ktorý sa uskutoční dňa

27.12.2013 o 9,oo hod. v kultúrnom dome

 príďte sa športovo zabaviť

Bližšie podrobnosti nájdete tu Oznam stolný tenis


Harmonogram zberu

HARMONOGRAM ZBERU

TRIEDENÉHO ODPADU V OBCI BUKOVEC

2014

 zber

Vrecia so zberanými odpadmi treba vyložiť pred dom na viditeľné miesto do 7,00 hod.


Profil verejného obstarávateľa


Obec Bukovec je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie … read more »