Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

v Bukovci

15. novembra 2014

 

Miestna volebná komisia v Bukovci podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Jana Horinková, 37 r., koordinátorka dopravy – špedície, Bukovec č. 166, nezávislá kandidátka
 2. Ján Mačina, 50 r., podnikateľ, Bukovec č. 82, nezávislý kandidát
 3. Marcela Pavesková, 39 r., ekonómka, Bukovec č. 73, nezávislá kandidátka
 4. Ľubomír Tobiaš, 43 r., upravovač, Bukovec č. 51, nezávislý kandidát

V Bukovci

Dátum: 29.09.2014

 

                                                                                              …………………………………………

                                                                                              predseda volebnej komisie


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Bukovci

 15. novembra 2014

 Miestna volebná komisia v Bukovci podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Anna Bašnárová, 49 r., ekonómka, Bukovec č. 160, SMER – SD
 2. Ján Jankových, 46 r., robotník, Bukovec č. 234, SMER – SD
 3. Anna Otrubčiaková, Mgr., 53 r., stredoškolská učiteľka, Bukovec č. 63, nezávislá kandidátka
 4. Marián Párovský, 39 r., správca sieťovej infraštruktúry, Bukovec č. 107, nezávislý kandidát
 5. Zuzana Rafčíková, 32 r., pracovníčka vo výrobe, Bukovec č. 94, nezávislá kandidátka
 6. Jana Sládková, 42 r., robotníčka, Bukovec č. 146, nezávislá kandidátka
 7. Lenka Sládková, 33 r., zdravotná sestra, Bukovec č. 14, nezávislá kandidátka
 8. Martin Šebesta, 31 r., obchodný zástupca, Bukovec č. 168, nezávislý kandidát
 9. Milena Šebestová, 52 r., zdravotná sestra, Bukovec č. 70, nezávislá kandidátka
 10. Marian Vachula, 43 r., robotník, Bukovec č. 207, nezávislý kandidát

 

V Bukovci

Dátum: 29.09.2014

                                                                                             ……………………………………………..

                                                                                                   predseda volebnej komisie


POZOR!!! Je tu veľká odveta…

Všetkých priaznivcov motocyklov JAWA pozývame na odvetu JAWA RETRO RACE…

Odveta Retro race 001


Stretnutie dôchodcov

Obecný úrad Bukovec a Jednota dôchodcov ZO Vás pozývajú na STRETNUTIE DÔCHODCOV, ktoré sa uskutoční dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome.

plag_stret dochod


422 výročie založenia obce

Fotografie z vydarenej akcie osláv 422. výročia založenia obce.

 


Oslavy 422. výročia založenia obce

Obecné zastupiteľstvo v Bukovci 422_Bukovec

Vás pozýva na oslavy

422. výročia založenia obce,

ktoré sa uskutoční

28.06.2014 o 17,00 hod.

v kultúrnom dome v Bukovci.


Výberové konanie

Obec BUKOVEC , 906 14  Bukovec 50

ako zriaďovateľ MŠ

v zastúpení starostom obce Dušanom Gavlasom  vyhlasuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Bukovci č. 67, 906 14 Bukovec

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

–          ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného štúdijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

–          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

–          občianska a morálna bezúhonnosť

–          zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov

–          riadiace, organizačné, komunikačné schopnosti

–          zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

–          práca s počítačom

Požadované doklady

–          prihláška do výberového konania

–          overené kópie dokladov o vzdelaní

–          aktuálny výpis z registra trestov

–          štruktúrovaný životopis

–          doklad o dĺžke pedagogickej praxe

–          preukázanie zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zák. č. 317/2009 )

–          súhlas na použitie osobných údajov  pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania  s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť do 13.6.2014 do 15,00 hod na adresu :

Obec Bukovec, 906 14 Bukovec č.50

Obálka musí byť označená heslom : „ Výberové konanie MŠ – neotvárať“ Termín a miesto výberového konania oznámi rad školy všetkým prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.


JAWA Retro Race


Fotografie z vydarenej akcie JAWA Retro Race. Výsledky budú v najbližšom čase zverejnené na http://www.auto-cross.sk/ Video z akcie si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=rKVDxvm3ODo

Pozvánka

Všetkých priaznivcov

Jawa retro race_bukovec3motocyklov JAWA

pozývame na stretnutie

dňa 5.4.2014 od 9,00  pred

obecným úradom.

 

 


Stretnutie dôchodcov – vianoce 2013


Fotografie zo stretnutia dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo 18.12.2013