POZOR!!! Je tu veľká odveta…

Všetkých priaznivcov motocyklov JAWA pozývame na odvetu JAWA RETRO RACE…

Odveta Retro race 001


Stretnutie dôchodcov

Obecný úrad Bukovec a Jednota dôchodcov ZO Vás pozývajú na STRETNUTIE DÔCHODCOV, ktoré sa uskutoční dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome.

plag_stret dochod


422 výročie založenia obce

Fotografie z vydarenej akcie osláv 422. výročia založenia obce.

 


Oslavy 422. výročia založenia obce

Obecné zastupiteľstvo v Bukovci 422_Bukovec

Vás pozýva na oslavy

422. výročia založenia obce,

ktoré sa uskutoční

28.06.2014 o 17,00 hod.

v kultúrnom dome v Bukovci.


Výberové konanie

Obec BUKOVEC , 906 14  Bukovec 50

ako zriaďovateľ MŠ

v zastúpení starostom obce Dušanom Gavlasom  vyhlasuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Bukovci č. 67, 906 14 Bukovec

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

–          ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného štúdijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

–          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

–          občianska a morálna bezúhonnosť

–          zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov

–          riadiace, organizačné, komunikačné schopnosti

–          zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

–          práca s počítačom

Požadované doklady

–          prihláška do výberového konania

–          overené kópie dokladov o vzdelaní

–          aktuálny výpis z registra trestov

–          štruktúrovaný životopis

–          doklad o dĺžke pedagogickej praxe

–          preukázanie zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zák. č. 317/2009 )

–          súhlas na použitie osobných údajov  pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania  s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť do 13.6.2014 do 15,00 hod na adresu :

Obec Bukovec, 906 14 Bukovec č.50

Obálka musí byť označená heslom : „ Výberové konanie MŠ – neotvárať“ Termín a miesto výberového konania oznámi rad školy všetkým prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.


JAWA Retro Race


Fotografie z vydarenej akcie JAWA Retro Race. Výsledky budú v najbližšom čase zverejnené na http://www.auto-cross.sk/ Video z akcie si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=rKVDxvm3ODo

Pozvánka

Všetkých priaznivcov

Jawa retro race_bukovec3motocyklov JAWA

pozývame na stretnutie

dňa 5.4.2014 od 9,00  pred

obecným úradom.

 

 


Stretnutie dôchodcov – vianoce 2013


Fotografie zo stretnutia dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo 18.12.2013

Verejné obstarávanie rok 2014

Dátum zverejnenia zákazky: 22.01.2014

Predmet zákazky: Vymaľovanie Kultúrneho domu

Dátum zadania zákazky: 23.01.2014

Kontaktná osoba: Dušan Gavlas

tel: 034/6243920

mail: starosta@bukovec.eu

 

Poradové číslo 1.
Dátum zverejnenia zákazky 07.02.2014
Špecifikácia predmetu zákazky Vymaľovanie kultúrneho domu
CPV kód 45442100-8 (Maliarske a natieračské práce)
Termín dodania služby/prác do 15.03.2014
Lehota na predloženie ponuky 06.02.2014
Dátum zadania zákazky (uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom) 11.02.2014

Stolnotenisový turnaj


Fotografie zo stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce nájdete vo Fotogalérii.